Takumi ໂດຍ Yami Vapor CBD - CBD Tincture - Kori - 250mg-500mg

Takumi CBD ໂດຍ Yami Vapor ແມ່ນແຮງບັນດານໃຈຈາກສາຍອີເລັກໂຕຣນິກຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເອົາລົດຊາດທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແລະໄດ້ຜະລິດແຫຼວ CBD infused tincture & vape.

ບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງ

Takumi ໂດຍ Yami Vapor CBD - CBD Tincture - Kori - ບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງ 250mg
Takumi ໂດຍ Yami Vapor CBD - CBD Tincture - Kori - ບົດລາຍງານຫ້ອງທົດລອງ 500mg
CBD Milligrams


Related Items